Modeshow og rabat i Frede

Processed with MOLDIV

I April måned kærte jeg en lille tur til Frederikshavn.

Jack & Jones, Min Mors Butik og Vero Moda inviterede til et modeshow med efterfølgende shopping i deres butikker.

Da vi ankom var der sandwich og vand til alle, samt en lækker goodiebag som bla. Indeholdte makeup produkter fra Pieces og diverse rabatkuponer til butikker og hudpleje i Frederikshavn.

Processed with MOLDIV

Modeshowet var så godt lavet og alle sad med smil på læben når de søde små børnemodeller kom ind fra Min Mors Butik. De så fantastiske ud i det nyeste modetøj fra bla. Tomme Hilfiger, Angulus, Wheat og meget mere.

Pigerne fra Vero Moda kom i lækkert nyt sommertøj som gjorde at man kunne mærke garderoben trængte til nye klæder.

Og mændenes fra Jack & Jones var simpelthen så gode! De formåede at lave sjov, pjat og ballade imens de viste det nyeste tøj. Ingen tvivl om at det må have været grænseoverskridende for dem at gå modeshow for alle de kvinder (der var kun 1 mand blandt publikum), men de klarede det med et smil og alle vi kvinder havde noget godt at se på. Det fedeste var, da de kom i underbukser og jakker. Stort respekt herfra, drenge!

Processed with MOLDIV

Processed with MOLDIV

Processed with MOLDIV

Processed with MOLDIV

Processed with MOLDIV

Processed with MOLDIV

Efter modeshowet holdte de 3 butikker ekstraordinært åbent for os med -20% på alt (undtaget i forvejen nedsatte varer). De havde travlt, men alle var i godt humør og det gjorde det bare til en endnu bedre aften. Tak til de 3 lækre butikker for et fedt arrangement, det er SLET IKKE sidste gang i ser mig 😘

 

Skuffelser og at græde i Netto/Crying at Wal-Mart

Kender i de der dage?

De dage hvor man bare er udkørt og træt?

En af mine største svagheder er at jeg altid gerne har villet behage andre. Jeg vil gerne at alle omkring mig er glade, har det godt og at de syntes at jeg er en helt okay person.

Men nogen gange må man bare indse at det ikke er muligt. Det er bare ikke muligt at gøre alle tilfredse, det er ikke muligt at alle kan lide en.

Mit liv har og er fyldt med dårlig samvittighed. Føler mig tit som en dårlig mor, hustru, søster, datter, svigerinde, kusine, veninde osv. Der går ikke en dag hvor jeg ikke slår mig selv i hovedet om at jeg har fejlet som den ene eller anden rolle.

Og i denne uge har flere fortalt mig hvor forkert jeg er og at jeg ikke gør det godt nok.

Samtidig har jeg haft tonsvis af læge besøg samt en utrolig hård terapi samtale som får mig til at overveje om tingene nogensinde bliver ok igen. Vil jeg nogensinde kunne have en dag hvor jeg lukker mine øjne med god samvittighed?

Efter at have tilbragt det meste af dagen i sengen tog jeg efter aftensmaden i netto da vi manglede nogle småting – og da min dejlige mand havde taget godt hånd og hjem og børn i dag tænkte jeg at det SKULLE jeg kunne gøre!

Nå men jeg finder de ting jeg skal have og stiller mig ved kassen. Da det er min tur, bryder systemet ned og jeg står så der… og vil bare gerne hjem i en fart da mit hoved ikke er på toppen. Efter 15 min siger ekspedienten at den desværre er brudt helt sammen så jeg må stille mig over i kø til den anden kasse.

Jeg vender mig om og opdager at alle bagved mig allerede har stilt sig derover og får deres varer kørt igennem… og køen er lang! Virkelig lang!

Tanken om at skulle bagi køen og starte helt forfra magtede jeg ikke. Så sagde med en rystende stemme at jeg ikke skulle have tingene da jeg så måtte handle et andet sted. At jeg ikke orkede at skulle stå i den kø.

Og så kom tårene. For tanken om at jeg nu skulle starte forfra et andet sted var endnu uoverskueligt for mig. Jeg ville bare hjem. Men ville også gerne have mælken til morgenmaden i morgen.

Inden jeg nåede at forlade butikken kom en kvinde hen og tog om mig. Hun var en af de første i køen ved den anden kasse og sagde jeg skulle stille mig foran hende. Hun hjalp mig med at få mine varer flyttet derover og snakkede med mig indtil jeg kunne komme ud. Hun kom med en hviskende stemme og sagde ‘jeg har været hvor du er.. det skal nok blive bedre’.

Hvor er jeg glad for at hun lige stod der og kunne hjælpe mig.

Min terapeut sagde flere gange i denne uges samtale: ‘du er lige som du skal være.’

Åh hvor jeg håber at hun har ret og hvor jeg håber at jeg en dag kan føle mig god nok som mor, hustru, kusine, svigerinde, datter, søster osv uden at skuffe alle.

Jeg sætter lidt stemningsbilleder ind fra min dejlige mand og børns tur på legepladsen idag ❤

img_6467 img_6475 img_6482

 

Do you know those days?

The days where you just get tired ?

One of my biggest weaknesses is that I have always wanted to please others. I want everyone around me to be happy, feel good and that they think I’m a totally okay person.

But sometimes you just have to realize that this is not possible. It’s just not possible to make everyone happy, it’s not possible that everyone likes one.

My life has and is full of bad conscience. Feeling like a bad mother, wife, sister, daughter, sister-in-law, cousin, girlfriend, etc. There’s no day when I’m not bothering myself in the head that I’ve failed as one or other role.

And this week, several have told me how wrong I am and I’m not doing it well enough.

At the same time I have had tons of medical visits as well as an incredibly hard therapy conversation that makes me think if things Will ever get ok again. Will I ever have a day when I close my eyes with a good conscience?

After spending most of the day in bed I went to The groseri store because we needed a few things – and when my lovely husband had taken good care of home and children today I thought that I would go!

Well, but I find the things I need and wait at checkout. As it’s my turn, the system breaks down and I’m standing there … and just want to go home at a speed cause my head is not on top. After 15 minutes, the ladyehind the desk says that it’s unfortunately broken completely so I have to go up to the other checkout.

I turn around and find out that everyone behind me has already been over there and have their goods run through … and the queue is long! Really long!

The idea of having to go behind the queue and start from scratch did not force me. So, with a shaking voice, I said I did not want the things cause I had to shop somewhere else. That I did not feel like being in that queue.

And then the tears came. For the thought that I should start over again somewhere else was still unimaginable to me. I just wanted to go home. But would also like to have the milk for breakfast tomorrow.

Before I left the store, a woman came and took care of me. She was one of the first in the queue at the second box and said I should put myself in front of her. She helped me get my goods moved over and talked with me until I could get out. She came up with a whispering voice and said ‘I’ve been where you are. It’ll  get better’.

I am So happy that she stood there and could help me.

My therapist said several times in this week’s conversation: ‘You’re just as you should be.’

Oh, where I hope she’s right and where I hope I can feel good enough one day, mother, wife, cousin, sister-in-law, daughter, sister, etc. without disappointing everyone.

I put some moods in from my lovely man and children’s playground play today ❤