Man kan være heldig

imageSøndag d. 10 maj modtog jeg en mail fra den søde Fie Laursen (http://www.fielaursen.dk) om at jeg havde vundet en konkurrence.

Det var ikke bare en hvilken som helst konkurrence. Men en af de ting jeg har sukket efter længe. Det populære smykke fra Jane Kønig hvor man får graveret et bogstav i. Siden jeg blev gravid med barn nr 2 har jeg drømt om at få sådan et smykke.

Økonomien har desværre ikke været til det… Men nu var jeg så heldig at vinde det!

Jeg glædede mig som et lille barn til at det kom. Det var pakket smukt ind i en lille pose, en sød farverig æske og der var det.

imageimageDen var helt perfekt og jeg er så forelsket. Jeg kan kun anbefale Jane Kønig og hendes smukke design. Det er utrolig enkelt, klassisk og smukt. Et smykke alle kan gå med.

Ved køb kan man vælge blandt forskellige slags kæder og forskellige længder til dem. Tjek hendes hjemmeside med mange forskellige flotte smykker: http://www.janekoenig.dk imageimageimage

 

Og vi levede lykkeligt…. i 2 timer/ and we lived happily for 2 hours

Kender du følelsen?

Du ser en film, de får hinanden til sidst og lever lykkeligt til deres dages ende. Eller gør de?

Som teenager drømte jeg om at finde prisen på den hvide hest, blive gift i et kæmpe slot, få børn og være lykkelig resten af livet. For det er jo sådan at det skal være, er det ikke?

Jeg følger en del blogs til hverdag og nogle af dem virker som en drømmeverden. Hvis man skal tro på hvad de skriver, har de jo fundet det perfekte liv. De er lykkelige. Hver dag. Hver time. Hvert minut. Hvert eneste sekund i deres liv er lykke. Hvor må det være fantastisk at have så perfekt et liv.

Guess what? Det har jeg ikke! Jeg mødte min prins tidligt, vi var venner i nogle år og blev så kærester. Han friede på den mest kedelige måde, Men han friede. Til mig. Og det gjorde mig lykkelig.

Vores bryllup var ikke stort, vi kunne ikke invitere halvdelen af dem vi gerne ville og aftenen sluttede med gnidninger mellem min nye svigerfar og jeg. Men samtidig blev jeg gift med manden i mit liv og det gjorde mig lykkelig.

Efter nogle år besluttede vi at der skulle børn til. Tiden var kommet. Hvor vi glædede os til at jeg skulle være gravid. Det blev jeg hurtigt. Men blev også hurtigt syg med Hyperomesis Gravidarum hvilket betyder at man kaster op samtlige 9 måneder af graviditeten. Jeg var ikke lykkelig. Min mand var ikke lykkelig. Samtidig med sit fuldtidsjob skulle han passe hjem og mig som der intet kunne. Han skulle haste fra job de gange jeg blev hasteindlagt pga. voldsom væskemangel. Vi var ikke lykkelige. Jeg ønskede flere gange at jeg ikke var blevet gravid. Men vi klarede det og er i dag så taknemmelig for den mest vidunderlige dreng i verden. Når jeg kigger på ham, er jeg lykkelig.

Og sådan kan jeg blive ved.1509675_10152314414128046_6227994767659380113_n

Jeg har (heldigvis) mange dage hvor jeg er lykkelig. Men jeg har også dage hvor jeg drømmer om at tage væk – bare en weekend – kun mig. Sove på hotel, ligge i sengen dagen lang og se tv. Uden bekymringer.  Uden børn der skriger, skal have ren ble, skal have mad eller uden vasketøjet der ligger og glor på en. Jeg har dage hvor mit hjem ikke er rent og dage hvor jeg nærmest skovler kagen ind i munden inden familier ser at jeg har bagt.

Vi har alle gode og dårlige dage. Vi kan alle få en følelse af lykke (hurra), men livet er ikke perfekt. Og det er faktisk helt okay.

 Do you know the feeling?

You see a movie, they finally get each other and live happily to their day’s end. Or do they?

As a teenager, I dreamed of finding the prince on the white horse, getting married in a giant castle, having children and being happy for the rest of my life. Because it is such that it should be, is not it?

I follow some blogs everyday and some of them seem like a dream world. If you have to believe in what they are writing, they have found the perfect life. They are happy. Every day. Every hour. Every minute. Every second of their lives is happiness. How wonderful it is to have such a perfect life.

Guess what? I have not! I met my Prince early, we were friends for some years and then starter dating. He proposed in the most boring way, but he did it. To me. And that made me happy.

Our wedding was not great, we could not invite half of those we would like and the evening ended with rubbing between my new father-in-law and I. But at the same time I got married to the man in my life and it made me happy.

After some years, we decided that we Walter children. The Time had come. we were looking forward to being pregnant. I quickly did. But was also quickly ill with Hyperomesis Gravidarum, which means that you throw up all 9 months of pregnancy. I was not happy. My husband was not happy. At the same time as his full-time job, he would have to deal with the House and me bescause I couldnt do much. He would hurry out of work the times I Had to go to the hospital to severe fluid shortage. We were not happy. I wished several times that I had not become pregnant. But we did it and are so grateful to the most wonderful boy in the world today. When I look at him, I’m happy.

I have (fortunately) many days where I’m happy. But I also have days when I dream of taking away – just a weekend – just me. Sleep at the hotel, lie in bed all Day and watch tv. Without worries. Without children screaming, have a clean diaper, have food or without the laundry lying there storting at me. I have days where my home is not clean and days when I almost shovel the cake into my mouth before my familie see that I have baked.

We have all good and bad days. We all can get a sense of happiness (hurray), but life is not perfect. And it’s actually okay.

Mors dag / mothers Day

Igår var der mors dag og derfor oplagt at skrive om.

Min dag startede med morgensang hvor manden min skrålede højt “kære mor, jeg elsker dig……” Sammen med min søn Matias på 6 år som ramte lidt af de rigtige ord i sangen og lille A på 14 mdr, som smilede stort på fars arm efterfulgt af morgenmad som bestod af amerikanske pandekager og scramblede æg 🙂

Og så kom gaven. Før i tiden gjorde vi ikke så meget ud af det, men efter Matias er blevet så stor betyder det mere for både ham og os som forældre. Jeg er stor fan af smykke brandet Carre Deres smykker er elegante og klassiske. De kan bruges til hver en lejlighed. Så min mand havde taget ham med til deres lagersalg hvor han fik lov til at vælge en gave. Og det blev en smuk sølvring med grøn sten i. Han var meget stolt da jeg pakkede den op. Og jeg var rørt ☺

Resten af dagen gik mimageed at hygge sammen med min egen mor og vores lille familie ❤

Jeg syntes tit at folk enten gør en hel masse eller ingenting på sådan en dag. Det er enten eller. For mig har det altid været en helt speciel dag. For mig er det ikke ‘bare’ mors dag.

Carre smykker

Carre smykker

Men derimod kvindernes dag.
Alle kvinder er noget særligt, har utrolige talenter og yder omsorg når de kan (også selvom de ikke vil indrømme det). Så hvorfor ikke fejre dem alle?

Der kan være forskellige grunde til at en kvinde ingen børn har: måske har hun valgt karrieren, måske er hun homoseksuel og derfor har svært ved at tage skridtet, måske har hun aldrig fundet manden i sit liv, måske vil hun vente til at hun er helt klar (hvilket man aldrig bliver), måske kan hun ikke få børn. Hun vil måske gerne. Men kan ikke.

Det gør ikke disse kvinder mindre værd. Det gør ikke disse kvinder uværdige til at blive fejret. Det er vigtigt at huske på kvinden ovre på den anden side af gaden uden børn har lige så mange fantastiske egenskaber som kvinden ved siden af med børn. Alle kvinder har på et eller andet tidspunkt ydet omsorg overfor et barn. Og overfor et andet menneske. Og det skal fejres!
Er jeg den eneste med den holdning?

Uanset hvad håber jeg at DU havde en helt fantastisk mors dag, om det så var i sofaen med benene oppe, med hovedet i vasketøjskurven eller en dag med familie ❤

 

Yesterday there was Mother’s Day and therefore obvious to write about.

My day started with the morning song where my husband shook up loud “dear mom i love you ……” Together with my son Matias in 6 years who hit some of the correct words in the song and little A of 14 months who smiled Big on father’s arm followed by breakfast consisting of American pancakes and scrambled eggs 🙂

And then came the gift. In the past, we did not make much of it, but after Matias has become so big, it means more for both him and us as parents. I’m a big fan of the jewelry brand Carre Your jewelry is elegant and classic. They can be used for every occasion. So my husband had taken him to their store where he was allowed to choose a gift. And it became a beautiful silver ring with green stone. He was very proud when I packed it up. And I was touched ☺️

The rest of the day went mimageed to spend time with my own mother and our little family ❤️

I often found people doing a whole lot or nothing on such a day. It is either or. For me it has always been a very special day. To me it’s not just Mother’s Day.

Carre jewelry
Carre jewelry
But, on the other hand, women’s day.
All women are special, have incredible talents and care when they can (even if they do not want to admit it). So why not celebrate them all?

There may be different reasons why a woman has no children: Maybe she has chosen her career, maybe she is gay and therefore has difficulty taking the step, maybe she has never found the man in her life, maybe she will wait for her to be Completely ready (which one will never be), maybe she can not have children. She may want to. But can not.

It does not make these women less worthwhile. It does not make these women unworthy to be celebrated. It is important to keep in mind the woman on the other side of the street without children having as many wonderful qualities as the woman next to with children. All women have taken care of a child at one time or another. And towards another human being. And it’s going to be celebrated!
Am I the only one with that attitude?

Either way, I hope that YOU had an absolutely fantastic mother’s day, whether it was on the sofa with legs up, with your head in the laundry basket or a day of family ❤️